Zaštita ličnih podataka

Do not waste your time, contact us and together we will find the right solution for you and your business. Zatražite ponudu

IZJAVA - OBAVEŠTENJE O PRIVATNOSTI LIČNIH PODATAKA POJEDINACA - KLIJENTA, IZVOĐAČA I DOBAVLJAČA

Uredba (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanju zaštite podataka stupa na snagu dana 25. maja 2018. Direktiva 95/46 / EC (ORZD).

S tim u vezi, od 25. maja 2018. godine STAM LTD doo uvodi sledeće izmene u Politiku privatnosti:

PODACI ZA ADMINISTRATORA:

STAM LTD, UIC 130322346, je bugarsko trgovačko preduzeće registrovano prema zakonima Republike Bugarske sa glavnim predmetom delatnosti: projektovanje, snabdevanje, ugradnja i trgovina tehnološkim sistemima, mašinama i opremom za skladišta i prodavnice, složenom izgradnjom skladišta, proizvodnja, špedicija, komercijalno zastupanje i posredovanje, potpune računovodstvene usluge i poreski saveti pojedincima i kompanijama, kao i sve druge komercijalne aktivnosti koje nisu zabranjene zakonom.

 

KONTAKTIRAJTE SA STAM LTD:

Adresa: Sofija, p.k. 1616, ul. Dimitar Sagaev 19

Telefon: +359 700 42 111

El. pošta: office@stamh.com

Sajt: vvv.stamh.com
 

LIČNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO OD VAS:

Kategorija ličnih podataka za:

 • prema vrsti fizičkog identiteta: imena, PIN / PIN, podaci iz ličnih dokumenata, adresa, broj telefona, adresa e-pošte;
 • drugi - podaci o bankovnom računu za plaćanja.


Ne obrađujemo posebne kategorije podataka koji se odnose na rasno, etničko porijeklo, političke stavove, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke, podatke o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji.
 

IZVOR:

Podaci se dobijaju od ispitanika.

Izjavljujemo da će se lični podaci koje prikupljamo koristiti samo u sledeće svrhe: za zaključivanje i izvršenje ugovora sa STAM LTD.
 

OSNOVA KOJA NAM DAJE PRAVO NA OBRADU VAŠIH PODATAKA JE:
 

 • zaključivanje i ispunjenje ugovora i ispunjavanje naših obaveza po njemu u vezi sa računovodstvenim zahtevima i poreskim zakonodavstvom - član 6, stav 1, b. "B" ORZD ​​-a.
 • dao izričit pristanak sa vaše strane da primate informacije o našim uslugama i proizvodima, van ugovora, biltena, sprovođenja anketa itd. - član 6, stav 1, b. «A», član 7 ORZD ​​-a.
 • legitimni interes STAM LTD doo, u vezi sa mogućim tužbama koje bi se mogle podneti protiv nas - član 6, stav 1, b. "E" ORZD ​​-a.


SVI ZAKONSKI INTERESI KOJE GA POSTUPAJU NAS ILI TREĆE ZEMLJE KOJE RADE ZA NAS SU SLEDEĆE:

Ostvarivanje predmeta delatnosti preduzeća i pružanje usluga i proizvoda klijentima.


SLEDEĆE ORGANIZACIJE / OSOBE ĆE PRIMITI VAŠE LIČNE PODATKE:

NRA, drugi državni i opštinski organi kojima ih pružamo pod posebnim i jasnim zakonskim obavezama, kao i druge treće strane nakon ovlašćenja i izričitog naloga od vas.

 

HOĆETE LI POSLATI I PODELITI MOJE LIČNE PODATKE SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA ILI OSOBAMA?

Vaše podatke nećemo davati trećim stranama, niti ćemo ih prenositi radi ostvarivanja bilo kakve koristi.
 

DOGOVOR:

U cilju zaključivanja ugovora sa nama, vi obezbeđujete da mi obrađujemo vaše navedene lične podatke, jer bez njih ne bismo mogli da pružamo naše usluge i proizvode. Vaša posebna saglasnost nije potrebna.

Prihvatanjem ove Politike privatnosti (Obaveštenje o politici privatnosti) dajete nam dozvolu da obrađujemo vaše lične podatke samo u svrhe koje mi odredimo.

U slučajevima kada tražimo saglasnost za posebne (osetljive) lične podatke, ako je potrebno, uvek ćemo opravdati zašto i kako će se ti podaci koristiti.

Vaš izričit pristanak za obradu vaših ličnih podataka potreban je samo u slučajevima kada se koristi za dobijanje informacija o našim uslugama i proizvodima, izvan ugovora, biltena, sprovođenja anketa i još mnogo toga.

Pristanak se može opozvati u bilo kojem trenutku pismom u slobodnoj formi u gore navedenoj e -pošti, osim ako postoji drugi razlog koji nas obavezuje ili daje nam za pravo da nastavimo obrađivati lične podatke osobe.

U slučaju da vam je teško ostvariti svoja prava, u svakom trenutku možete kontaktirati navedene kontakte za pomoć, uključujući i dobijanje odgovarajućeg obrasca.
 

PRENOS OSOBNIH PODATAKA U ZEMLJU IZVAN EU ILI U MEĐUNARODNU ORGANIZACIJU:

STAM LTD doo ne namerava da prenese vaše lične podatke trećim licima van EU.

 

PERIOD SKLADIŠTENJA PODATAKA

STAM LTD doo će skladištiti vaše lične podatke ne više od:
 

STAM LTD doo će skladištiti vaše lične podatke ne više od:

 • za i prilikom zaključivanja ugovora i dokumenata za njegovo sprovođenje, kao i podataka u ovim dokumentima - 10 godina, zaključno sa 01.01. godine koja sledi nakon godine u kojoj je ugovor raskinut;
 • za podatke u drugim računovodstvenim dokumentima po Ugovoru - 3 godine, počev od 01.01. godine koja sledi godinu u kojoj su sastavljeni dokumenti;
   

VAŠA PRAVA KAO PREDMET LIČNIH PODATAKA SU SLEDEĆA:

Vaša prava kao subjekta podataka su sledeća:

Uvek, dok čuvate ili obrađujete svoje lične podatke, imate sledeća prava:

 • imate pravo da zatražite kopiju svojih ličnih podataka od STAM LTD doo i pravo pristupa vašim ličnim podacima u bilo kom trenutku;
 • imate pravo da tražite od STAM LTD -a da bez nepotrebnog odlaganja ispravi vaše netačne lične podatke, kao i podatke koji više nisu ažurirani;
 • imate pravo da zahtevate od STAM LTD doo da se vaši lični podaci izbrišu bez nepotrebnog odlaganja u prisustvu bilo kog od sledećih razloga:
 • lični podaci više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni;
 • kada je obrada nezakonita;
 • gde se lični podaci moraju izbrisati kako bi se ispunila zakonska obaveza prema pravu EU ili zakonu države članice koja se odnosi na nas kao kontrolora ličnih podataka;

Možemo odbiti brisanje vaših ličnih podataka iz sledećih razloga:

 • za poštovanje zakonske obaveze sa naše strane ili za izvršavanje zadatka od javnog interesa,
 • iz razloga javnog interesa u oblasti javnog zdravlja;
 • ako moramo da koristimo vaše lične podatke u novu svrhu koja nije obuhvaćena ovom Deklaracijom - obaveštenje o poverljivosti ličnih podataka, dostavićemo vam novu Deklaraciju - obaveštenje o poverljivosti ličnih podataka i kada, i gde je to potrebno , tražićemo Vašu prethodnu saglasnost za novu obradu.

Svi gore navedeni zahtevi biće prosleđeni ako u obradi vaših ličnih podataka postoji treća strana (primaoci).
 

IMATE PRAVO DA SE ŽALITE NADZORNOM VLASTI

Imate pravo da podnesete žalbu direktno nadzornom organu kada smatrate da je učinjen prekršaj, a nadležni organ je Komisija za zaštitu ličnih podataka, adresa: Sofija 1592, bul. "" Prof. Cvetan Lazarov ”№ 2 (vvv.cpdp.bg).

U slučaju da želite da podnesete žalbu u vezi sa obradom vaših ličnih podataka preko STAM LTD doo, to možete učiniti na navedene kontakt podatke STAM LTD doo.

SVA VAŠA PRAVA IZNOSENA GORE U VEZI SA OBRADOM VAŠIH LIČNIH PODATAKA MOGU SE ISPUNITI SLANJEM E -POŠTE U BESPLATNOM OBRAZCU U BESPLATNOM OBRAZCU. U SLUČAJU DA JOŠ IMATE TEŠKOĆA, MOŽETE TRAŽITI POMOĆ DA OSTVARITE VAŠA PRAVA NA NAVEDENE KONTAKTNE PODATKE STAM LTD.


ŠTA SU LIČNI PODACI?

Prema ORD -u, lični podaci su definisani kao:

“Sve informacije koje se odnose na identifikovano fizičko lice ili fizičko lice na koje se može odrediti identitet ("subjekt podataka"); fizičko lice koje se može identifikovati je osoba koja se može identifikovati, direktno ili indirektno, posebno pomoću identifikatora kao što su ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili jedna ili više karakteristika specifičnih za prirodne, fiziološke, genetske, mentalne, intelektualne, ekonomske , kulturni ili društveni identitet tog pojedinca “.


ZAŠTO STAM DOO PRIKUPLJA I SKLADIŠTI LIČNE PODATKE?
Da bismo vam pružili informacije, proizvod ili uslugu, moramo da prikupimo vaše gore navedene lične podatke. Garantujemo da su podaci koje prikupljamo i koristimo neophodni u tu svrhu, a ne u svrhu ulaska u vaš lični prostor.


KAKO KORISTITE MOJE LIČNE PODATKE?

U ovoj Deklaraciji - napomeni za poverljivo postupanje sa ličnim podacima, detaljno navodimo svrhe i razloge prikupljanja i obrade vaših ličnih podataka.

Lični podaci se čuvaju samo kada ih date, a rok njihovog skladištenja u ugovoru o uslugama je gore naveden ili do povlačenja saglasnosti, kada se lični podaci obrađuju na osnovu pristanka.

Prenos ličnih podataka u državne institucije i organe vrši se samo u okviru obaveznih odredbi važećeg zakonodavstva. Naši zaposleni su dužni čuvati poverljivost.

Ako želite, možete dati izričit pristanak da od nas primate ažurne informacije o našim proizvodima i uslugama. Podaci dostavljeni uz izričitu saglasnost za prijem informacija koristiće se isključivo za slanje ovih informacija. Ovu opciju možete otkazati u bilo kom trenutku na način da povučete svoju saglasnost.
 

Sigurnost
STAM LTD doo preduzima tehničke i organizacione bezbednosne mere kako bi zaštitio podatke kojima upravljamo od manipulacije, gubitka, uništenja i pristupa od strane neovlašćenih osoba. Naše bezbednosne mere se stalno poboljšavaju u skladu sa tehnološkim razvojem.


KAKO ĆETE SKLADIŠTITI i ČUVATI MOJE LIČNE PODATKE KOJE PRIKUPLJATE?
STAM LTD doo će obrađivati (prikupljati, skladištiti i koristiti) informacije koje ste dali na način kompatibilan sa zahtevima Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Trudićemo se da informacije budu tačne i ažurne.

Nećemo čuvati podatke o vama duže nego što je razumno potrebno za ispunjenje posebnih svrha za koje su prikupljeni i za koje ste ovde obavešteni.
Neki od uslova skladištenja podataka zavise od zakonskih obaveza čuvanja dokumenata i informacija u određenim minimalnim terminima, na primer Zakon o računovodstvu, Zakon o obligacionim odnosima i ugovorima, Zakon o postupku poreskog osiguranja itd.

Preduzeli smo sve predvidljive tehničke i organizacione mere kako bismo osigurali zaštitu vaših podataka od neovlašćenog pristupa - fizičku zaštitu prostorija i nosača informacija zaključavanjem prostorija i ormara u kojima se čuvaju; koristite lozinke za zaključavanje datoteka, naloga itd.

STAM LTD doo je na vaš zahtev dužan da odgovori koje podatke o vama skladištimo i kako se obrađuju.

U slučaju da imamo vaše lične podatke, možete zatražiti sledeće podatke:

 • Kontaktni podaci organizacije koja obrađuje ili u čije ime se obrađuju vaši podaci.
 • Svrhe obrade;
 • Pravni osnov za obradu;
 • Relevantne kategorije ličnih podataka koji se obrađuju;
 • Primaoci ili kategorije primalaca kojima su ili će biti otkriveni;
 • Primaoci u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama, ako dođe do prenosa ličnih podataka na takve, kao i garancije da će njihova bezbednost podataka biti najmanje na nivou EU;
 • Ako se obrada zasniva na legitimnim interesima kompanije STAM LTD doo ili treće strane, podaci o tim interesima.
 • Predviđeni rok za koji će se lični podaci čuvati;
 • Detalji o vašim pravima da zahtevate ispravku ili brisanje ličnih podataka ili da ograničite obradu ličnih podataka, kao i da uložite prigovor na takvu obradu;
 • Podaci o vašem pravu da u bilo kom trenutku povučete saglasnost;
 • Detalji o vašem pravu na žalbu nadzornom organu;
 • Podaci o tome da li je pružanje ličnih podataka obavezan ili ugovorni zahtev ili uslov neophodan za zaključivanje ugovora, kao i da li ste dužni da date lične podatke i moguće posledice nemogućnosti davanja takvih podataka;
 • Izvor iz kojeg se prikupljaju vaši lični podaci, u slučajevima kada ih ne prikupljate direktno;
 • Svi detalji i informacije o dostupnosti automatizovanog odlučivanja, kao što su profilisanje i sve značajne informacije o relevantnoj logici ovih operacija, kao i značenje i očekivane posledice ove obrade.

Da biste dobili pristup svojim ličnim podacima, potrebno je da potvrdite svoj identitet identifikovanjem sa ličnim dokumentom, a ako ste roditelj ili staratelj osobe mlađe od 16 godina i sa dokumentom koji potvrđuje ovaj kvalitet.