CSR

STAMH уважава и зачита всички човешки права. Спазваме високи стандарти по отношение на трудовите норми, зачитаме околната среда и подкрепяме антикорупционни инициативи.

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

STAMH извършва своята бизнес дейност, според принципите на фирмения Кодекс за поведение и бизнес етика и Политиката по устойчивост. Нашият Кодекс за поведение и бизнес етика съдържа фундаментални принципи, правила и основни ценности, които формират рамката на нашите корпоративни дейности.

Кодексът взема предвид международните стандарти и инициативи, международните стандарти за труд ISO 9001, Десетте Принципа на глобалния договор на ООН, както и насоките на Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие за мултинационалните предприятия.

 

ПРАВА НА ЧОВЕКА

 • Зачитане и подкрепа за опазване правата на човека;
 • Гаранция за необвързване с действия, нарушаващи правата на човека.

 

ТРУДОВИ НОРМИ

 • Приемане свободата на сдружаване и ефективно признаване на правото на колективно договаряне;
 • Премахване на всякакви форми на насилствен и принудителен труд;
 • Ефективно премахване на детския труд;
 • Изкореняване на дискриминацията по отношение на правото на труд и на професия.

 

ОКОЛНА СРЕДА

 • Подкрепа за превантивните подходи в опазване на околната среда;
 • Подемане на инициативи, стимулиращи поемането на по-голяма отговорност към околната среда;
 • Насърчаване на развитието и разпространяването на технологии, щадящи околната среда.

 

АНТИКОРУПЦИЯ

 • Подкрепа на антикорупционни инициативи и политика на прозрачност.

 


ОПАЗВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ И ЧОВЕШКИ ПРАВА

STAMH, в качеството си на международно призната и развиваща се компания с офиси в няколко европейски страни и Русия, зачита и защитава международно признатите човешки права, като се стреми да се отнася към всички свои служители, партньори и доставчици с уважение и достойнство.

STAMH се стреми да предоставя равни възможности и отношение. Компанията се разграничава от каквато и да е форма на дискриминация  на основание раса, цвят, религия, пол, сексуална ориентация, възраст, физически способности, здравен статус, политическа принадлежност, националност, социален или етнически произход, членство в синдикати или семеен статус, като очаква същото поведение и от своите доставчици и партньори.

Ръководството на фирмата изисква да се назначават служители на основание способността им да извършват дадена работа, а не на основание личностни характеристики или убеждения.

STAMH отхвърля всяка форма на насилствен или принудителен труд. Това включва всички услуги или работа, извършвани под заплаха от наказание, или за извършването на които даденият служител не е дал съгласие по своя собствена воля. 

Ръководството на STAMH изисква всички да се отнасят към служители, колеги и партньори с достойнство и уважение, да не стават част от или да допускат физическо наказание, заплахи от насилие или други форми на тормоз, особено на оснoвание на пол, раса, цвят на кожата, религия, етнос, възраст, сексуална ориентация, произход, увреждане или други признаци.

STAMH категорично забранява използването на детски труд и изисква същото от своите партньори и доставчици. Наемат се на работа само и единствено служители, които отговарят на приложимото изискване за минималната възрастова граница – 18 годишна възраст.

STAMH се стреми да зачита и уважава правото на служителите си да членуват или да не членуват в синдикати, асоциации или други законни организации, както и да  спазва всички приложими местни и национални закони, касаещи правото на свобода на сдружаване и колективно договаряне.

 

 


ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ние от STAMH, в качеството си на лидер на пазара на складово оборудване, винаги се стремим да се развиваме и следим последните иновации в своята област, като спазваме стриктно изискванията за устойчиво развитие. Считаме, че управлението на въздействието от нашата дейност върху околната среда и намаляването на това въздействие чрез използването на най-добрите техники и практики, с които разполагаме, представлява неразделна част от развитието на компанията.

Целите, които сме поставили и следваме са:

 • Опазване на ресурсите, посредством намаляване на консумацията на суровини и енергия;
 • Алтернативно управление на отпадъци;
 • Минимизиране на отпадъците и предотвратяване на замърсяването. 

В STAMH прилагаме изискванията на международния стандарт ISO 14001: 2015 по отношение на внедрената система за управление на околната среда във всички свои дейности и услуги.

 • Намаляваме отпадъците;
 • Насърчаваме рециклирането и/или повторното използване на отпадъците и на офис консумативите;
 • Използваме уреди за пречистване на питейна вода, като по този начин напълно изключваме използването на пластмасови бутилки;
 • Насърчаване на екологично отговорно отношение и поведение у всички наши служители и насърчаване на доставчиците, клиентите и другите бизнес партньори да възприемат подобни практики.
 • Подобряваме непрекъснато нашите екологични показатели чрез определяне, мониторинг и преглед на целите.

 


БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Ръководството на STAMH се ангажирa да осигурява безопасни условия на труд за всички свои служители, както и към обществото като цяло. Считаме, че здравето и безопасността на нашите служители са на първо място и представляват ценност, която е неразделна част от корпоративната ни култура.  Ние от STAMH, декларираме, че:

 

 • Оценяваме рисковете, свързани със здравето и безопасността и основната ни цел е да запазим сигурността, здравето и благоденствието на целия персонал, включително и на фирмите подизпълнители;

 • Създаваме здравословни и безопасни условия на труд, които са в съответствие с изискванията, определени от приложимото законодателство, и да ги надхвърляме, когато това е възможно;

 • Не толерираме нарушаването на установените правила по здраве и безопасност при работа в компанията;

 • Прилагаме превантивен подход по отношение на здравето и безопасността, както при вземане на решения, така и при изпълнение на всички дейности, създаващи риск за здравето и безопасността, с цел предотвратяване на нараняванията и заболяванията на всички служители и лица, работещи за компанията. 

 • Подобряваме постоянно системата за управление на здравето и безопасността при работа чрез определяне, мониторинг и преглед на целите, свързани със здравето и безопасността. 

 • Консултираме се със служителите и насърчаваме тяхното участие при управление на въпроси, свързани със здравето и безопасността при работа. 

 • Насочваме вниманието на нашите доставчици и подизпълнители към въпросите, свързани със здравето и безопасност при работа и изискваме от тях да демонстрират грижа и прилагат мерки по отношение на здравето и безопасността при работа на лицата, работещи за тях.

 • Системата за управление на безопасността и здравето при работа е разработена, въведена и сертифицирана, като част от интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасността и здравето при работа, в съответствие с международните стандарти ISO 9001 и ISO 14001.

 


БИЗНЕС ЕТИКА И АНТИКОРУПЦИЯ

STAMH очаква от своите служители и доставчици да се придържат към най-високите стандарти за етично поведение във всеки аспект на своя бизнес, включително взаимоотошения, практики, сорсинг, както и да не влизат в каквато и да било форма на корупционни практики, включително изнудване, измама, подкуп или пране на пари. При съмнение за такива, се очаква веднага да бъде докладвано на ръководството.

При необходимост и желание, от която и да било от страните STAMH подписва Декларация за Конфиденциалност със своите клиенти и доставчици. Целта е да се запазва всяка информация, касаеща STAMH или друга страна, както и търговските и финансови планове по надежден и безопасен начин. Тази информация трябва да се третира като поверителна и трябва да бъде опазена от неоторизиран достъп.

STAMH изисква от своите служители и доставчици да извършват своята бизнес дейност в съответствие с приложимите закони за антитръст, конкурентноспособност и лоялни пазарни практики. Тези антитръстови закони забраняват, наред с други и неправомерно определяне на цени, разпределение на клиенти и пазари, групови бойкоти/отказ от търговия, противозаконно обвързване, противозаконнои споразумения за изключителни права, монополизация, противозаконно прекратяване на договори и при определени обстоятелства, опити за ангажиране с този тип дейности.

STAMH очаква служителите и доставчиците й да избягват поведение или действия, които могат да повлияят, или влияят, на решенията на фирмата свързани с доставките. Такова поведение или действия включват: подаръци или развлечения на прекомерна стойност и без бизнес цел, предлагането на парични средства или техния еквивалент, предлагането на заеми, предложения към служителите на фирмата или техни роднини за наемане на работа.

От нашите служители се изисква прецизно да съхраняват и предоставят информация касаеща нашите бизнес дейности, структура, финансово състояние и фирмено представяне в съответствие с приложимите закони и наредби, както и установените браншови бизнес практики.