WMS Функционалоност

Софтуерът за управление на склад и логистика (WMS) обезпечава веригата на доставки (supply chain) в сегмента, засягащ съхраняването и оперирането със стоки (вкл. суровини, готова продукция, спомагателни материали, опаковки и амбалаж).
Не губете времето си, свържете се с нас и заедно ще намерим правилното решение за Вас и Вашия бизнес Поискайте оферта
main image

КАКВО ПРАВИ СОФТУЕРЪТ ЗА СКЛАД (WMS) НА STAMH SOLUTIONS ОТ ВИСОК КЛАС?

WMS СЪБИРА, ОБРАБОТВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ И СЪХРАНЯВА ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА:

 

Aтрибути на стоката:

 • номенклатура: срок на годност; партида; уникален номер; 

 • физически параметри като: тегло, обем, линейни размери, цвят и др.

 

В предлагания от нас софтуер за склад може да се добавят неограничен брой атрибути на всяка стока, според вашите нужди и изисквания.

 

 • Вид опаковки и йерархия на опаковане – бройка, плик, кутия, стек, кашон, палет и др. Нашият софтуер за склад има възможност не само да поддържа информация за опаковките и взаимовръзките между тях, а и да поддържа алтернативни мерни единици. WMS може да преизчислява количества (от бройки в тегло или обраното), а също да изчислява обем на стока от дадена поръчка и разпределението ѝ в транспортни единици.

 • Цялата информация за доставчици, клиенти, контрагенти - заявки за доставки на суровини и материали, поръчки за зареждане на производство, клиентски поръчки за експедиция, степен на изпълнението им и пр. И тук складовият софтуер може да поддържа неограничен брой атрибути и параметри.

 • Локациите в склада на всяко SKU (местата за съхраняване на стока по стелажи и на земя, товарните рампи и др.) – нашият софтуер за склад пази информация за капацитета на локациите (товароносимост, обем, степен на запълване) и тяхното физическо местонахождение. WMS може да поддържа неограничен брой локации, ситуирани в неограничен брой помещения и сгради.

 

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА ТУК или прочетете повече:

 

WMS УПРАВЛЯВА ВСИЧКИ ЛОГИСТИЧНИ ПРОЦЕСИ В СКЛАДОВЕТЕ

 • Входяща логистика: идентификация и количествен контрол на приеманите стоки и материали – може да се извършва директно с мобилни устройства или стационарни скенери;

  • Складовият софтуер позволява сортировка (и палетизиране) - разпределяне или обединяване на стоки и опаковки;

  • Етикетиране на необозначени опаковъчни единици или бройки (ако е приложимо);

  • С WMS можете да извършвате резервации и качествен контрол бързо и ефективно;

  • Засклаждане на стоката и подреждането ѝ в склада на подадени от WMS - складовия софтуер места, съгласно предефинирана логика, основана на правила, ограничения и условия (може и по преценка на оператор, ако е допустимо);

  • Този складов софтуер позволява и обработка на амбалаж, върната стока или материали и остатъчни количества, както и обвързването им със съответните поръчки, фактури, транспортни документи и др.

 

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА ТУК или прочетете повече:

 

ВЪТРЕШНА ЛОГИСИТКА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА WMS НА СКЛАДОВИА СОФТУЕР

 • Презареждане на пикинг-локации - може да бъде по зададени правила - в реално време, стартирано от поръчките за пикиране или по инициатива на администратор/оператор – независимо от другите процеси;

 • Преместване и вътрешни трансфери на стока – складовият софтуер позовлява преподреждане за оптимално използване на складовите пространства или за прехвърляне на стока между отделни складове.

 

ИЗХОДЯЩА ЛОГИСТИКА ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА СКЛАДОВИЯ СОФТУЕР

 • WMS софтуер за склад е полезен за обработка на поръчки за експедиция (продажби) и контрол на стока по тях (определяне на подходящата стока с правилните атрибути, отговарящи на общи или специфични изисквания, като например: конкретни партиди, shelf-life, даден вид разфасовки и много други.

 • Комисиониране (пикинг) на стоки по различни методи, като: зонов пикинг, групиране на поръчки, последователно пикиране, групов  пикинг (и  консолидиране на пикираната стока), пикинг по поръчка;  

 • WMS поддържа  (дори и паралелно) с различни стандарти, като: FIFO, FEFO, LIFO, FPFO, и др. В складовия софтуер могат да бъдат реализирани множество паралелни сценарии - например pick-and-pack; pick-then-pack; prepacking, и др.

 

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА ТУК или прочетете повече:

 

СПЕЦИФИЧНИ ОПЕРАЦИИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА СКЛАДОВИЯ СОФТУЕР

 • Директно препращане (Cross docking) - рутиране на стоки директно от точката на прием към точката на експедиция, но със запазване на информация за стоката, атрибутите и количествата ѝ, поръчките и маршрутите.

 • Остойностяване (автоматичен Billing) на отговорното съхранение на чужда стока и услугите с добавена стойност – особено важен за фулфилмънт-бизнеса (3PL, LSP-компаниите);

 • Инвентаризации и ревизии - инвентаризацията е важна част от управлението на склада, а WMS е много полезен, за да може тя да се извършва по-бързо и по-точно. Чрез този софтуер за склад, инвентаризацията дава най-точната информация за реалните стокови наличности и ползваемостта на стоките. Ревизиите могат да се извършват и частично – по подаден признак или артикул към софтуерът за управление на склад - например: по сектор /група физически локации/ или дори отделна конкретна локация (адрес в системата), по продукт (SKU) или продуктова група, по резервации. WMS системата позволява и тотална  и пълна ревизия на склада; 

 • Бракуване - С WMS софтуер за склад, можете да отделяте увредени, разфасовани или по друг начин невалидни стоки/материали, базирано на правила и придружени от съответната документация.

 

ЗА ДА НАУЧИТЕ ПОВЧЕ ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА ТУК

 

WMS УПРАВЛЯВА ПЕРСОНАЛА

Базирано на установени правила и логика, софтуерът за склад може автоматизирано да генерира задачи. Администратор на системата може да задава/сменя приоритета им, да ги преразпределя или да ги назначава ръчно а специалиризаният екип на STAMH Solutions внедрява тези решения успешно. WMS отчита в реално време хода и статуса на изпълнението на задачите. Софтуерът за управление на склад и логистика позволява проследимост на действията - чрез пазене пълната история на събитията за всеки потребител. Този софтуер за склад от STAMH Solutions може да отчита и KPI - ключови показатели по отношение на поставените задачи и общата производителност на работната ръка и оборудването.

 

ОТЧЕТНОСТ ЧРЕЗ WMS СОФТУЕР ЗА СКЛАД

Справките и отчетите са ключова част от всяка управленска информационна система. Предлаганият софтуер за склад и логистика има значителен набор от вградени справки. Допълнително могат да бъдат създадени неограничен брой нови справки и отчети (или наличните да бъдат преконфигурирани). Единствено условие за създаването на нови справки е информацията в тях да е нлична в базата данни на системата. Този софтуер за склад предвижда и лесен експорт в .csv файл за допълнителна обработка (например с MS EXCEL).

 

ИНТЕГРАЦИЯ НА WMS СОФТУЕР ЗА СКЛАД С ДРУГИ СОФТУЕРНИ СИСТЕМИ

Внедряваният от STAMH Solutions WMS софтуер за склад има възможност за двупосочен обмен на данни в реално време с какъвто и да е друг управленски или финансов софтуер, например ERP, MRP, MHS, счетоводен или търговски софтуер. Интеграцията може да бъде реализирана чрез всеки от трите широкоизползвани метода, с които софтуерните инженери на STAMH Solutions са запознати:

 • обмен на текстови файлове в предефинирано споделено пространство;
 • ин/директна комуникация между релационните бази данни на двете системи;
 • разработка на специфични уеб-услуги (web-services).

 

WMS МОЖЕ ДА УПРАВЛЯВА АВТОМАТИЗАЦИЯ И УСТРОЙСТВА ЗА БЪРЗО КОМИСИОНИРАНЕ

Нашият софтуер за склад и логистика може да управлява автоматизирани системи (конвейери, шатъли, мобилни стелажи и др.), както и специализирано оборудване за оптимизирано комисиониране (picking) – със светлинно (pick-by-light) или гласово (pick-by-voice) направляване на оператора.

Светлинната индикация удачно се прилага и при едновременното изпълнението на група поръчки от един оператор чрез комисиониране със специално оборудвана pick-to-light количка (pick-by-cart).

Всички задачи в този софтуер за склад могат да се изпълняват (получават и отчитат) чрез стационарни или мобилни устройства, с вградени скенери или с допълнителна автоматизация (напр. pick-by-light/-by-voice/-by-cart).

 

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА ТУК или прочетете повече за:

 

Не губете времето си, свържете се с нас и заедно ще намерим правилното решение за Вас и Вашия бизнес Поискайте оферта