Защита на личните данни

Не губете времето си, свържете се с нас и заедно ще намерим правилното решение за Вас и Вашия бизнес Поискайте оферта

ДЕКЛАРАЦИЯ – УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – ПОСЕТИТЕЛИ НА УЕБСАЙТА, КЛИЕНТИ, КОНТРАГЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ

С тази декларация – уведомление за поверителност на личните данни („Декларацията“, „Уведомлението“) ние от международната корпоративната група „STAMH“ („ние, „нашата“, „STAMH“) искаме да информираме Вас, посетителите на нашия глобален уебсайт - https://stamh.com и неговите подразделения за отделните държави („Уебсайтът“), включително да осведомим нашите клиенти, контрагенти и/или доставчици относно това как обработваме Вашите лични данни, в това число какви мерки за тяхната защита сме въвели.

Вашите лични данни се обработват от това дружество от групата STAMH, с което Вие сте сключили договор или сте отправили запитване чрез формата за контакт, по телефон или имейл, достъпни на Уебсайта и неговите подстраници, обслужващи различните дружества от групата STAMH.

По-конкретно, администратор по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 („ОРЗД“) на Вашите лични данни е:

Държава

Домейн, чрез който се осъществява достъп

Данни за контакт

България

https://stamh.com/bg/

+359 700 42 111

office@stamh.com

Австрия

https://stamh.com

+ 43 660 261 8226;

office@stamh.com

Сърбия и Босна и Херцеговина

https://stamh.com/rs/

+381 11 7493 541;

+381 65 4053 051;

office.rs@stamh.com

Гърция

https://stamh.com/gr/

+30 211 199 28 33;

office.gr@stamh.com

Румъния и Молдова

https://stamh.com/ro/

+4 0799 965 445;

 office.ro@stamh.com

Хърватия

https://stamh.com

+385 98 880 491;

office.hr@stamh.com

Италия

https://stamh.com

+39 347 300 9279;

office.it@stamh.com

Северна Македония и Албания

https://stamh.com

+389 712 097 36

office.mk@stamh.com

 

 

От това Уведомление още ще получите изчерпателно, съобразно изискванията на ОРЗД, следната задължителна информация:

1. Какво са лични данни и какви категории лични данни събираме за Вас;

2. За какви цели и на какви правни основания обработваме Вашите лични данни;

3. Правните основания за обработване;

4. Споделяме ли Вашите лични данни с трети лица;

5. Срокове за съхранение на личните данни;

6. Вашите права като субекти на данните;

7. Мерки, които STAMH предприема за защита на личните Ви данни.

 

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

Съгласно определението в ОРЗД, личните данни са:

„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице“.

 

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ЗА ВАС

В хода на нашата обичайна търговска дейност, включително при ползването на Уебсайта, ние можем да събираме директно от Вас като субект на данните следната информация, която е от естество да Ви идентифицира като физическо лице:

 • Вашата физическа идентичност: имена; ЕГН/ЛНЧ; данни от документи за самоличност, подпис (включително електронен, ако бъде ползван такъв);
 • Данни за контакт: постоянен/настоящ адрес; телефонен номер; имейл адрес;
 • Вашата социална (служебна) идентичност: данни относно заемана длъжност/позиция в дадена фирма, когато действате в качеството Ви на представител и/или лице за контакт на наш клиент, контрагент и/или доставчик;
 • Вашата икономическа идентичност: информация за банкова сметка при плащания, когато сте наш клиент, контрагент и/или доставчик;
 • Информация, свързана с Ваше запитване, коментар, консултация или получена оферта относно продуктите и услугите, предоставяни от STAMH, когато тази информация е от естество да Ви идентифицира като физическо лице;
 • Информация относно Вашето потребителско поведение в Уебсайта и създадени за Вас идентификатори чрез поставени „бисквитки“ на Вашето крайно устройство: IP адрес; онлайн идентификатор, създаден чрез поставените „бисквитки“ при ползването на Уебсайта; информация относно броя посещавания на Уебсайта, брой извършени конверсии, др.

 

Ние не обработваме специални категории лични данни за Вас („чувствителни лични данни“) по смисъла на ОРЗД, отнасящи се до расов, етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация.

 

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ И НА КАКВИ ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В рамките на (пред)договорните отношения с Вас или с компанията, която представлявате/за която сте посочен/а като лице за контакт, ние получаваме и обработваме Ваши лични данни във връзка с някоя от следните цели:

 • за да Ви предоставим търговска информация (оферта) относно продукти и услуги, предоставяни от STAMH при осъществяване на обичайната му стопанска дейност;
 • за да отговорим на Ваши заявки, запитвания, оплаквания относно продуктите и услугите на STAMH;
 • за изпълнение на наши задължения към Вас, следващи от сключени договори;
 • за спазване на правни, регулаторни и други изисквания (като например в областта на данъчното право и счетоводството), извършване дейността ни съобразно приложимото законодателство и професионалните норми и правила, и за да отговаряме на искания на местни или чужди регулаторни, държавни или съдебни органи;
 • за подобряване услугите, които предоставяме, включително за вътрешни цели като одити, анкети, анализи и проучвания, които да ни помогнат да подобрим дейността си или за да наблюдаваме и анализираме тенденциите и използването на услугите ни;
 • За защита на правата и законните интереси на Дружеството в случаите на правен спор при предявяване на или защита от претенции относно изпълнението или прекратяването на договор, сключен с Вас като наш клиент, контрагент и/или доставчик.

Ваши лични данни, обработвани по повод горните цели, ние получаваме, когато се свържете с нас чрез каналите за контакт, налични на Уебсайта, включително чрез специално обособената на него форма за запитване.

Когато обработваме личните Ви данни за целите на основната ни стопанска дейност, както и за да изпълним нормативните си задължения, тази обработка се явява задължителна за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да извършваме нашата дейност. Така например, ако не ни предоставите Вашите имена и адрес, ние не бихме могли да сключим с Вас договор или да Ви предоставим необходимата информация по неговото изпълнение. В други случаи, при събирането на Ваши лични данни ние ще Ви уведомим дали предоставянето на данни е необходимо и какви са последствията, ако откажете.

 

Когато използвате нашия Уебсайт ние получаваме лични данни за Вас, които обработваме във връзка с друга група цели:

 • за да Ви информираме относно актуалните новини, засягащи нашите продукти и услуги (директен маркетинг), когато изрично се запишете чрез Уебсайта за получаване на нашия електронен бюлетин;
 • подобряване услугата на Уебсайта и предоставяне на персонализирано рекламно съдържание чрез „бисквитки“, включващи идентифициране на Вашия достъп до Уебсайта, неговото сигурно и безпрепятствено функциониране, проследяване на потребителското Ви поведение и предпочитания относно съдържанието на Уебсайта, осигуряване безпрепятственото възпроизвеждане на видео или аудио съдържание, запаметяване на предпочитанията Ви за настройки (относно „бисквитки“, език на Уебсайта, др.).

Повече относно това как функционират „бисквитките“ на нашия Уебсайт можете да прочетете в Политиката ни за „бисквитки“.

В съответствие с принципа за свеждане на данните до минимум, ние обработваме лични данни само и единствено за целите, за които данните са първоначално събрани. В случай че променим целта на обработката, ние незабавно ще Ви уведомим, като ще поискаме Вашето изрично съгласие, ако за тази нова обработка на лични данни не можем да ползваме друго валидно правно основание.

 

Ние обработваме Вашите лични данни на някое от следните правни основания по смисъла на чл. 6 от ОРЗД:

 • когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор – чл. 6, параграф 1-ви, б. „б“ от ОРЗД;
 • когато обработването е необходимо за спазването на приложимо спрямо нас законово задължение, например в областта на данъчното законодателство и счетоводството – чл. 6, параграф 1-ви, б. „в“ от ОРЗД;
 • когато сте дали Вашето изрично и свободно съгласие данните Ви да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг, за поставянето на маркетингови и аналитични „бисквитки“ (незадължителни „бисквитки“) – чл. 6, параграф 1-ви, б. „а“ от ОРЗД;

Изрично Ви съгласие за обработване на личните Ви данни е необходимо само в случаите, когато служи за получаване на информация за наши услуги и продукти, извън рамките на сключения договор, информационен бюлетин, провеждането на анкети, поставянето на незадължителни „бисквитки“ на Вашето устройство и др.

Съгласието може да се оттегли по всяко време с писмо в свободна форма на имейла, посочен по-горе, освен ако не е налице друго основание, което да ни задължава или да ни дава право да продължим да обработваме личните данни на лицето;

 • когато обработването е необходимо за целите на нашия легитимен интерес във връзка с евентуални правни претенции, които биха могли да бъдат предявени срещу нас, в това число за функционирането на строго необходимите „бисквитки“ на Уебсайта – чл. 6, параграф 1-ви, б. „е“ от ОРЗД.

 
С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В процеса на обработката STAMH предоставя личните Ви данни на следните групи организации и трети лица, получатели на данните:

 • Национална агенция за приходите, други държавни и общински органи на власт, на които предоставяме лична информация по повод конкретни и ясни законови задължения;
 • наши доставчици на услуги в областта на IT решенията по поддръжка на информационни системи и информационната сигурност, доставчици куриерски услуги и др., банки, застрахователни дружества, нотариуси, частни съдебни изпълнители и др.;
 • наши адвокати, професионални консултанти и одитори;
 • доставчици на аналитични услуги или услуги по съхранение на информация, при условията, детайлно разписани в Политиката ни за „бисквитки“;
 • други трети лица след упълномощаване и изрично нареждане от Ваша страна.

Във всички случаи ние сключваме писмени споразумения за обработка на личните данни с търговците, с които работим, като изискваме от тях да предприемат необходимите мерки, гарантиращи защитата на Вашите лични данни. Ние ще предоставим на тези наши доставчици единствено информацията, която им е необходима, за да ни предоставят договорените услуги, без да им разрешаваме да използват Вашата информация за техни собствени цели. Ние няма да предоставяме Ваши лични данни на трети лица, за да Ви пращат непоискани маркетингови съобщения, освен ако Вие сте дали необходимото съгласие за това. В случай, че получавате непоискани търговски съобщения от търговците, с които ние работим, моля уведомете ни на адреса или имейла за връзка с нас, посочени в края на този документ.

STAMH не предoставя Вашите лични данни на трети лица, намиращи се извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Изключение правят случаите на обработка на лични данни посредством „бисквитки“ и съхранението на данни събирани чрез „бисквитки“ на облачни сървъри на трети лица доставчици, изрично описани в Политиката ни за „бисквитки“, в раздел „Трансфер на данни извън европейския съюз“. Във всеки случай, за целите на такива трансфери ние изискваме Вашето изрично съгласие, като за гарантиране на Вашите права и законни интереси сме сключили изискуемото съгласно ОРЗД споразумение с визираните трети лица.

 

ПЕРИОД НА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ

STAMH ще съхранява Вашите лични данни в следните срокове:

 • 5 (пет) години, относно личните данни, обработвани по повод сключване или за изпълнение на договор, в това число съдържащи се в документите по изпълнението на договора. Този срок започва да тече от 01.01. (първи януари) на годината, следваща годината, през която договорът е бил прекратен, или от последния осъществен контакт с Вас.

Ние няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно или административно производство или производство по разглеждане на Ваша жалба срещу нас. До изтичането на съответните нормативно определени срокове във връзка с лични данни, обработвани в изпълнение на законово задължение на дружество от групата STAMH.

 • 2 (две) години, считано от момента на получаване на Вашето изрично съгласие, относно лични данни, обработвани за целите на директния маркетинг въз основа на Вашето изрично, информирано съгласие;

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални или максимални срокове, съгласно данъчното,  счетоводното или друго специфично законодателство на държавата на установяване на съответно дружество от групата STAMH. При наличието на такива императивни национални законови норми, приложим ще бъде срокът за съхранение на лични данни, предвиден в законодателство на държавата на установяване на съответно дружество от групата STAMH.

 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Във всеки един момент докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие имате следните права:

 • Право на достъп до личните данни, свързани с Вас - можете да поискате по-подробна информация за това как използваме данните Ви и копие от информацията, която съхраняваме за Вас;
 • Право да поискате от STAMH да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • Правото да поискате от STAMH ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас – в случаите, когато има жалба, която е в процес на разглеждане;
 • Правото да възразите срещу обработването на личните данни - когато то се основава на легитимния интерес на STAMH, освен ако са налице убедителни законови основания за обработването или то е нужно по повод правни претенции;
 • Право да поискате от STAMH личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне, когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани, когато обработването е незаконосъобразно и когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини: (i) за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес, (ii) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получател) при обработката на Вашите лични данни.

 • Право на жалба до надзорния орган

Имате право, когато счетете, че има извършено нарушение на ОРЗД, да подадете жалба направо до компетентния надзорен орган за държавата членка на ЕС, в която (а) се намирате и (б) в която STAMH има място на установяване.

В допълнение, в случай, че се намирате извън ЕС, Вие може да имате право да подаде жалба пред местния Ви надзорен орган съгласно приложимото законодателство.

България, водещ надзорен орган по смисъла на ОРЗД е българската Комисия за защита на личните данни, с адрес в гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон за връзка: 02/91-53-519; 02/91-53-555, факс: 029153525; имейл адрес: kzld@cpdp.bg; и интернет страница: www.cpdp.bg

Всички изброени по-горе ваши права във връзка с обработването на личните ви данни можете да реализирате, като изпратите имейл в свободна форма с искането ви на съответния посочен по-горе имейл адрес за контакт със STAMH. в случай че все пак се затрудните, можете да поискате съдействие за реализиране на правата ви на посочените данни за контакт със STAMH.

 

КАК СЪХРАНЯВАМЕ И ПАЗИМ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ВАС, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ?

STAMH ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас лична информация по начин, съвместим с изискванията ОРЗД и императивните разпоредби на националните законодателства на държавите на установяване на съответните дружества от групата STAMH. Ще се стремим да поддържаме информацията максимално точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, за които е събрана и за които сте уведомени тук. 

Предприели сме всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп, използване или разкриване. Така например използваме криптографска защита на файловете, съдържащи лични данни, ползваме актуални спрямо техническите постижения в областта антивирусни програми, ограничаваме достъпа чрез пароли и профили. В допълнение осигуряваме физическа защита на помещенията и носителите на информация чрез заключване на помещенията и шкафовете, в които се съхраняват документи, съдържащи лични данни.