Заповядайте на LogiMat 2023! Посетете ни в ЗАЛА 1 | ЩАНД #B60! Поискайте Вашата покана на office@stamh.com

Защита на личните данни

Не губете времето си, свържете се с нас и заедно ще намерим правилното решение за Вас и Вашия бизнес. Поискайте оферта

ДЕКЛАРАЦИЯ – УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - КЛИЕНТИ, КОНТРАГЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ

 

От 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОРЗД).

Във връзка с това, от 25 май 2018 г. СТАМ ЛТД ООД въвежда следните промени в Политиката за защита на личните данни: 

 

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА:

СТАМ ЛТД  ООД, ЕИК 130322346, е българско търговско дружество, регистрирано по законите на Република България с основен предмет на дейност: проектиране, доставка, монтаж и търговия с технологични системи, машини и оборудване за складове и магазини, комплексно изграждане на складове, производство, спедиция, търговско представителство и посредничество, пълно счетоводно обслужване и данъчни консултации на лица и фирми, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона. 

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ СЪС СТАМ ЛТД  ООД:

Адрес: гр. София, п.к. 1616, ул. Димитър Сагаев 19

Телефон: +359 700 42 111

Ел. поща: office@stamh.com

Интернет страница: www.stamh.com

 

ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ОТ ВАС СА:

Категория лични данни за:

 • от тип физическа идентичност: имена, ЕГН/ЛНЧ, данни от документи за самоличност, адрес, телефонен номер, имейл адрес;
 • други - информация за банкова сметка при плащания.

 

Ние не обработваме специални категории данни, отнасящи се до расов, етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация.

 

ИЗТОЧНИК:

Данните се получават от субекта на лични данни.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели: за сключване и изпълнение на договор със СТАМ ЛТД  ООД.

 

ОСНОВАНИЕТО, КОЕТО НИ ДАВА ПРАВО ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ Е:

 • сключване и изпълнение на договор и изпълнение на задълженията ни по него във връзка със счетоводните изисквания и данъчното законодателство - чл.6, ал.1, б. «б» от ОРЗД.
 • предоставено изрично съгласие от Ваша страна за получаване на информация за наши услуги и продукти, извън рамките на сключения договор, информационен бюлетин, провеждането на анкети и др. - чл.6, ал.1, б. «а», чл.7 от ОРЗД.
 • легитимен интерес на СТАМ ЛТД  ООД, във връзка с евентуални претенции които биха могли да бъдат предявени към нас - чл.6, ал.1, б. «е» от ОРЗД.  

 

ВСИЧКИ ЗАКОННИ ИНТЕРЕСИ, ПРЕСЛЕДВАНИ ОТ НАС ИЛИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО РАБОТЯТ ЗА НАС, СА СЛЕДНИТЕ:

Осъществяване предмета на дейност на дружеството и предоставяне на услуги и продукти на клиентите.


СЛЕДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ/ЛИЦА ЩЕ ПОЛУЧАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:
НАП, други държавни и общински органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения, както и други трети лица след упълномощаване и изрично нареждане от Ваша страна.

 

ЩЕ ПРЕПРАЩАТЕ ЛИ И ЩЕ СПОДЕЛЯТЕ ЛИ ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИЦА?

Ние няма да предоставяме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

 

СЪГЛАСИЕ:

Със оглед сключването на договор с нас, Вие предоставяте за обработване от нас упоменатите Ваши лични данни, тъй като без тях не би могло да предоставим нашите услуги и продукти. Нарочното Ви съгласие не е необходимо.

Приемайки тази Декларация за поверителност (Декларация - уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни, ако има необходимост за това, ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Изрично Ви съгласие за обработване на личните Ви данни е необходимо само в случаите, когато служи за получаване на информация за наши услуги и продукти, извън рамките на сключения договор, информационен бюлетин, провеждането на анкети и др.

Съгласието може да се оттегли по всяко време с писмо в свободна форма на имейла, посочен по-горе, освен ако не е налице друго основание, което да ни задължава или да ни дава право да продължим да обработваме личните данни на лицето.

 

В случай, че се затрудните да упражните правата си, можете по всяко време да се обърнете за това на посочените контакти за съдействие, включително за получаване на съответен формуляр.

 

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ДЪРЖАВА ИЗВЪН ЕС ИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ:

СТАМ ЛТД  ООД, няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица извън ЕС.

 

ПЕРИОД НА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ

СТАМ ЛТД  ООД, ще съхранява Вашите лични данни не повече от:

 • за и при сключване на договор и документите по изпълнението му, както и данните в тези документи – 10 години, считано от 01.01. на годината, следваща годината, през която договора е прекратен;
 • за данни в други счетоводни документи по Договора – 3 години, считано от 01.01. на годината, следваща годината, през която документите са съставени;

 

ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СА СЛЕДНИТЕ:

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от СТАМ ЛТД  ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от СТАМ ЛТД  ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от СТАМ ЛТД  ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата Декларация – уведомление за поверително третиране на личните данни, ще Ви предоставим нова Декларация – уведомление за поверително третиране на личните данни и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели) при обработката на вашите лични данни.

 

ИМАТЕ ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРНИЯ ОРГАН

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, когато счетете, че има извършено нарушение, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез СТАМ ЛТД  ООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на СТАМ ЛТД  ООД.

ВСИЧКИ ИЗБРОЕНИ ПО-ГОРЕ ВАШИ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ МОЖЕТЕ ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ КАТО ИЗПРАТИТЕ ИМЕЙЛ В СВОБОДНА ФОРМА С ИСКАНЕТО ВИ НА ПОСОЧЕНИЯ ИМЕЙЛ АДРЕС ЗА КОНТАКТ НА СТАМ ЛТД  ООД. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ВСЕ ПАК СЕ ЗАТРУДНИТЕ, МОЖЕТЕ ДА ПОИСКАТЕ СЪДЕЙСТВИЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРАВАТА ВИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ДАННИ ЗА КОНТАКТ НА СТАМ ЛТД  ООД.


КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

Съгласно ОРЗД, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице".


ЗАЩО СТАМ ЛТД  ООД СЪБИРА И СЪХРАНЯВА ЛИЧНИ ДАННИ?
За да ви предоставим информация, продукт или услуга, е необходимо да съберем посочените по-горе Ваши лични данни. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е необходима за тази цел и не е с цел навлизане в личното Ви пространство.

 

КАК ИЗПОЛЗВАТЕ МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

В тази Декларация – уведомление за поверително третиране на личните данни подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на Вашите лични данни.

Личните данни се съхраняват само тогава, когато бъдат предоставени от Вас самите, като срокът на тяхното съхранение при сключен договор за услуги е указан по-горе или до оттегляне на даденото съгласие, когато личните данни се обработват на основа на дадено съгласие.

Предаването на лични данни на държавни институции и органи се извършва само в рамките на задължителните разпоредби на действащото законодателство. Нашите служители са обвързани със задължение за спазване на поверителност. 

При Ваше желание можете да дадете изрично съгласие, за да получавате актуална информация от нас за наши продукти и услуги. Данните, предоставени при изрично съгласие за получаване на информация, ще бъдат използвани само и единствено за изпращане на тази информация. Можете да прекратите по всяко време тази възможност, чрез предвидения начин за оттегляне на съгласието си.

Сигурност 
СТАМ ЛТД  ООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие. 


КАК ЩЕ СЪХРАНЯВАТЕ И ПАЗИТЕ МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАТЕ?
СТАМ ЛТД  ООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, за които е събрана и за които сте уведомени тук. 
Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове, например Закона за счетоводството, Закона за задълженията и договорите, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и др.

Предприели сме всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп – физическа защита на помещенията и носителите на информация чрез заключване на помещенията и шкафовете, в които се съхраняват; използване на пароли за заключване на файлове, профили и др. 

СТАМ ЛТД  ООД по Ваше искане е длъжно да Ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. 

В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни. 
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации, ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на СТАМ ЛТД  ООД  или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни;
 • Източникът, от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас;
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика на тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

За да получите достъп до Вашите лични данни е необходимо да удостоверите Вашата самоличност като се легитимирате с документ за самоличност, а ако сте родител или настойник на лице до 16 г. и със документ, удостоверяващ това Ви качество.