Общи условия

Не губете времето си, свържете се с нас и заедно ще намерим правилното решение за Вас и Вашия бизнес Поискайте оферта

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. Общи положения

1.1. Информация за уебсайта https://stamh.com/

1.1.1. Уебсайтът https://stamh.com/ съдържа генерална информация (включително видео и аудио съдържание) относно международната дейност на корпоративната група „STAMH“, предлагаща богат каталог от разработени автоматизирани и механизирани решения за бизнеса.

1.1.2. Предвид международния характер на групата „STAMH“, включваща 12 дружества в различни държави, уебсайтът разкрива информация както за глобалните бизнес операции на групата, така и за реализирани проекти в отделните държави. Въпреки това уебсайтът https://stamh.com/ представлява собственост на и се управлява от водещото българско дружество в икономическата група - „СТАМ ЛТДООД, учредено съгласно законите на Република България, с адрес в Република България, гр. София.

1.1.3. Уебсайтът съдържа на определени места препратки и данни за контакт с отделните дружества от групата „Stamh“. За проведената комуникация и споделените лични данни с тези компании отговорност ще носи съответното дружество от групата „STAMH“, на което личните данни са предоставени. При комуникация с отделните дружества от групата „STAMH“ и обработка на лични данни, съответното дружество получател на данните ще използва съответстващ на изискванията на закона метод, за да ви уведоми това как Вашите лични данни се обработват и какви са права ви в тази връзка.

 

1.2. Дефиниции

По-долу посочените термини ще имат следното значение:

Дружество и/или Стам означава „СТАМ ЛТДООД, търговско дружество съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенцията по вписванията с ЕИК 130322346, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1404, р-н Триадица, ул. „Димитър Сагаев“ № 19, тел.: +359 700 42 111, имейл: office@stamh.com;

Потребител“ означава всяко физическо лице, посетител или ползвател на съдържанието на този уебсайт за потребителски цели‘

Уебсайт“ означава https://stamh.com/, представляващ собственост на Стам;

Политики за защита на личните данни“ означава качените на Уебсайта Декларация – уведомление за поверителност на личните данни на физически лица - клиенти, контрагенти и доставчици, и Политика за използване на „бисквитките“ (cookies policy);

                                                    

1.3. Предмет на общите условия

1.3.1. Тези общи условия уреждат отношенията между Дружеството и Потребителите във връзка с ползването на съдържанието на Уебсайта.

1.3.2. Всеки Потребител на Уебсайта е нужно да спазва тези общи условия и приложимото законодателство. Ако Потребителят не желае да приеме тези общи условия или не се е информирал за тях, следва да прекрати незабавно посещението в Уебсайта и използването на неговото съдържание.

1.3.3. Съдържанието на Уебсайта се предоставя единствено с информационна цел. Използването на Уебсайта от страна на Потребителите и последиците от това, включително настъпили каквито и да е вреди (преки или косвени), плащания, санкции или пропуснати ползи, са изцяло отговорност на Потребителя. Същото важи и за последствията, свързани с невъзможност за достъп до съдържанието на Уебсайта.

1.3.4. В случай, че правата на Дружеството бъдат нарушени от Потребител, при използването на Уебсайта, достъпът на този Потребител до съдържанието на Уебсайта може да бъде отказан или ограничен без предупреждение.

1.3.5. Уебсайтът може да бъде разглеждан от Потребителите свободно, без да е необходима задължителна регистрация. Използването на Уебсайта и неговото съдържание са безплатни.

 

1.4. Информираност

1.4.1. Уебсайтът предоставя в съответствие с приложимото  законодателство възможност за Потребителите да се информират чрез тези общи условия относно начините на ползването на този Уебсайт.  Чрез ясно видимо съобщение с хипервръзки/препратки към съответните условия Потребителите могат да разберат още как техните лични данни се обработват през този Уебсайт и какви мерки сме предприели, за да защитим тяхната поверителност.

1.4.2. Задължение на Потребителя е да се запознае с тези общи условия, както и с Политиките за защита на личните данни на Уебсайта. 

 

II. Права и задължения

2.1. Съдържанието в този Уебсайт се предоставя за използване само за позволени от закона цели и представлява собственост на Дружеството и/или на трети лица, с които са сключени допълнителни споразумения или е поискано разрешение за работа с техни материали.

2.2. Дружеството полага дължимата грижа за публикуване единствено на актуална и точна информация. Независимо от това, Дружеството не е в състояние да гарантира незабавното обновяване на информацията в Уебсайта, както и не изключва възможността от възникване на грешки, закъснения, пропуски, неактивност, загуба на данните, дължащи се на технически или човешки фактори, поради което и не носи каквато и да е отговорност в тази връзка.

2.3. Стам си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности в представената на Уебсайта информация, при установяване на такива, както и изобщо да прави всякакви промени по съдържанието и външния изглед (дизайн) на Уебсайта, когато прецени за необходимо.

2.3. Информация, предоставена на Уебсайта е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ.

2.4. Забранено е ползването, копирането, промяната или предоставянето на информация или части от този Уебсайт, неговият програмен код, дизайн и функционалност на трети страни/системи, без изричното писмено одобрение от собствениците на съдържанието/Уебсайта. Изключение представляват единствено законоустановените рамки за лична употреба или с цел да се информират трети страни за съдържанието, предоставяно от Уебсайта, като това се случва без да се накърняват правата на собствениците на съдържанието.

2.5. Потребителят се задължава да не използва формите за контакт или обратна връзка, както и други функционалности на Уебсайта за нарушаване неговата функционалност, цялост, съдържание и/или предназначението, както и да не използва Уебсайта за събиране на информация или изпращане на фалшиви съобщения от името на Дружеството собственик на този Уебсайт или до потребители на Уебсайта.

2.6. Потребителите са длъжни да спазват всички приложими закони по отношение достъпа и използването на този Уебсайт.

2.7. Дружеството, в качеството си на администратор на лични данни, има право да обработва предоставените лични данни на Потребителите на Уебсайта, в съответствие с Политиките за защита на личните данни и приложимото законодателство.

2.8. При разногласия и възникнал спор Потребителят може да отнесе спора за алтернативно решаване пред помирителна комисия към българската Комисия за защита на потребителите: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya, както и да подаде жалба на интернет страницата за онлайн решаване на спорове: https://commission.europa.eu/

 

III. Препратки, реклами и съдържание от трети страни

3.1. Възможно е в Уебсайта да има хипервръзки/препратки към други уебстраници, графични изображения, предоставяни от рекламодатели, клиенти, както и вградени в статия/съдържание видеоматериали/изображения, предоставяни от трети страни/други уебстраници. Дружеството не носи каквато и да е отговорност по отношение на тези уебстраници, видеоматериали и изображения, предоставяни от трети страни.

3.2. Съдържанието на този Уебсайт е предоставяно само в полза на Потребителя и следва да улесни ползването на Уебсайта, без да противоречи на тези общи условия и приложимото законодателство. В случай, че забележите съдържание и/или част от него на този Уебсайта, които вследствие на технологична грешка или промяна от трети страни не отговарят на изискванията на тези общи условия и приложимото законодателство и които ние не сме коригирали/премахнали, може да ни съобщите, като използвате някой от методите за контакт с нас, предоставени най-горе.

3.3. Препратки от трети страни и уебстраници към Уебсайта са позволени в случаите, в които не се нарушават доброто име и интересите на Дружеството. Ако желаете да  рекламирате, добавите връзка от Ваша страница/брошура или друг ресурс към този Уебсайт, молим да се свържете с нас.

 

IV. Лични данни

4.1. Личните данни, предоставяни от Потребителя при ползване на този Уебсайт, се използват за отговаряне на отправените от него запитвания, за подобряване на сайта, за връзка с потребителите, за маркетингови и статистически цели, за приемане на заявки и изпращане на услуги до Потребителите и др.

4.2. Този Уебсайт използва „бисквитки“, включително на трети страни, които позволяват проследяване на поведението на Потребителите при ползването на Уебсайта. Това проследяване се осъществява на база инсталирана на уеб браузъра на Потребителя „бисквитка“, създаваща за последния уникален идентификатор. „Бисквитките“ за проследяване, анализ и маркетинг на този Уебсайт са незадължителни и трябва да бъдат изрично приети, съответно могат да бъдат отхвърлени, като се избере съответната настройка в Панела за управление на „бисквитките“, който можете да достъпите по всяко време при посещение на Уебсайта.

4.3. Когато изпраща съобщение чрез формата за контакт/заявка на този Уебсайт, Потребителят е наясно, че обработването на личните му данни е необходимо за обратна връзка с него. Обратната връзка няма точни срокове за изпълнение, тъй като зависи от тематиката на запитването/заявката и други фактори, като време на подаване например, но освен в частни случаи или поради техническа невъзможност, Потребителят ще получи обратна връзка във възможно най-кратки срокове. Отговор няма да бъде предоставен, ако съдържанието на запитването е със злонамерено, вулгарно или има друго неподходящо съдържание.

        

V. Заключителни клаузи

5.1. Други споразумения между Дружеството и Потребителите по повод ползването на Уебсайта са с приоритет при противоречие с тези общи условия.

5.2. Отделни части от Уебсайта е възможно да имат допълнителни условия за ползване или ограничаване на достъпа.

5.3. За всички неуредени с тези общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

 

VI. Промени по общите условия, контакт с нас

6.1. Дружеството запазва правото си да променя по всяко време, без предварително известие тези общи условия и свързани с тях Политики за защита на данните. Изменените общи условия и Политики за защита на данните ще бъдат публикувани на съответните линкове за достъп до тях, налични на този Уебсайт. Измененията влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Уебсайта, като Потребителите се съгласяват с тях при продължаване ползването на Уебсайта.

6.2. Ако смятате, че общите условия на сайта са били нарушени, моля свържете с нас чрез някой от посочените най-горе методи за контакт.