CSR

Toate activitățile noastre sunt desfășurate cu profund respect față de toate drepturile esențiale ale omului. Respectăm standarde înalte de muncă, respectăm mediul și sprijinim inițiativele anticorupție.

RESPONSABILITATE SOCIALĂ

STAMH își gestionează activitățile de afaceri conform principiilor Codului de Conduită al companiei și respectă regulile de Etică în Afaceri, acționând în conformitate cu Politica de Sustenabilitate.

Codul nostru de conduită și etică în afaceri conține principiile fundamentale, regulile și valorile de bază - cadrul esențial al tuturor activităților noastre corporative.

Codul nostru de conduită ia în considerare toate standardele și inițiativele internaționale, standardele internaționale de muncă ISO 9001 și cele zece principii ale Pactului global al ONU, precum și recomandările OECD - Orientări pentru întreprinderi multinaționale.

 

DREPTURILE OMULUI

 • Respect, suport și protejarea drepturilor omului;
 • Garanția neimplicării în acțiuni care conduc la încălcarea drepturilor omului;

 

STANDARDE DE MUNCĂ

 • Libertatea de asociere și recunoașterea dreptului la negociere colectivă;
 • Eliminarea tuturor formelor de muncă forțată;
 • Eliminarea efectivă a muncii copiilor;
 • Eradicarea discriminării în ceea ce privește dreptul la muncă și profesie;

 

MEDIU

 • Susținerea și prevenirea inițiativelor pentru protecția mediului;
 • Activități și standarde interne care stimulează comportamentul ecologic;
 • Încurajarea dezvoltării și implementării tehnologiilor de economisire a energiei;

 

ANTI-CORUPTIE

 • Sprijinul inițiativelor anticorupție și protecția politicii de transparență;

 


STANDARDE DE MUNCĂ ȘI DREPTURILE OMULUI

STAMH este o companie internațională cu birouri în diferite țări europene. Respectăm și protejăm drepturile omului. Tratăm toți angajații, partenerii și furnizorii noștri cu respect și demnitate;

Grupul nostru internațional oferă șanse egale și tratament similar. Candidații pentru ocuparea locurilor de muncă, colegiile, partenerii și furnizorii sunt tratați în mod egal, fără nicio prejudecată în ceea ce privește rasa, culoarea, religia, sexul, orientarea sexuală, vârsta, capacitatea fizică, starea de sănătate, apartenența politică, naționalitatea, originea socială sau etnică, apartenența la sindicate sau starea civilă. Ne așteptăm și cerem același comportament de la partenerii și furnizorii noștri.

Conducerea companiei solicită angajarea noului personal pe baza capacității acestora de a îndeplini sarcinile de lucru, indiferent de caracteristicile sau convingerile lor personale. STAMH respinge orice formă de muncă forțată sau obligatorie. Aceasta include orice servicii sau lucrări efectuate sub amenințare cu pedeapsă. Respingem orice fel de muncă pentru care angajații nu și-au dat acordul explicit.

Conducerea STAMH cere ca toată lumea să fie tratată cu demnitate și respect și să nu devină parte sau să permită niciun fel pedepsele corporale, tratamentul violent sau alt tip de hărțuire, mai ales atunci când acest comportament se bazează pe gen, rasă, culoare, religie, etnie, vârstă, orientare sexuală, origine națională, dizabilitate sau altă caracteristică protejată prin lege.

STAMH se opune ferm utilizării și exploatării muncii copiilor și solicită același lucru de la partenerii și furnizorii săi din întreaga lume.

Compania noastră respectă și onorează dreptul angajaților săi de a face parte din sindicate, asociații sau alte tipuri de organizații juridice, respectând toate legile locale, naționale și europene aplicabile, privind dreptul la libertatea de asociere și negociere colectivă.

Respectăm toate legile și reglementările aplicabile, în ceea ce privește remunerația și programul de lucru. Remunerarea și beneficiile sociale îndeplinesc și, în multe cazuri, depășesc standardele legale din industrie și guvernamentale. Ca minim, remunerația trebuie să răspundă tuturor nevoilor de bază ale angajaților noștri pentru o viață demnă.

STAMH respectă toate legile și reglementările aplicabile în ceea ce privește programul de lucru, weekendurile și vacanțele. Orele suplimentare sunt voluntare și plătite suplimentar.

Toți furnizorii noștri trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că niciun material produs sau furnizat către STAMH nu provine din zone de conflict sau nu contribuie la conflicte armate sau la încălcarea drepturilor omului. La cerere, furnizorii trebuie să ofere informații despre țara și locația de origine a tuturor produselor și serviciilor solicitate de STAMH.

 


PROTECTIA MEDIULUI

În calitate de lider de piață în tehnologii de depozitare, ne străduim mereu să dezvoltăm și să urmăm cele mai recente inovații din domeniul nostru, respectând cu strictețe cerințele pentru dezvoltarea durabilă.

Considerăm că managementul impactului activităților noastre asupra mediului este important. Folosim cele mai bune tehnici și practici pentru a integra politici ecologice ca parte a dezvoltării companiei noastre.

Obiectivele pe care ni le stabilim urmăresc conservarea resurselor naturale, reducerea consumului de energie, reutilizarea deșeurilor și prevenirea poluării.

Sistemul de management al securității și sănătății în muncă a fost dezvoltat, implementat și certificat ca parte a unui sistem integrat de management al calității, mediului și securității în muncă și sănătății, în conformitate cu standardele internaționale ISO 9001 și ISO 14001.

STAMH aplică cerințele standardelor internaționale ISO 14001, 2015, privind determinarea sferei de aplicare a Sistemului de Management de Mediu în toate activitățile și serviciile noastre.

STAMH se străduiește să înțeleagă mai bine problemele interne și externe care pot avea un impact pozitiv asupra performanței noastre de mediu, îmbunătățind cultura și structura organizațională.

 • La STAMH, încercăm să reducem constant deșeurile, rezultate din activitatea noastră operațională;
 • Compania noastră încurajează reciclarea și reutilizarea deșeurilor;
 • Folosim purificatoare de apă potabilă, excluzând complet utilizarea sticlelor și paharelor de plastic;
 • Educăm și încurajăm colegii noștri să conducă și să participe la inițiative ecologice;
 • STAMH încurajează și educă un comportament responsabil față de mediu, nu numai pentru angajații și colegii noștri, ci și pentru partenerii, furnizorii și clienții noștri;
 • Ne îmbunătățim continuu performanța de mediu prin definirea, monitorizarea și revizuirea obiectivelor noastre de mediu.

 


POLITICA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE LA MUNCĂ

Conducerea STAMH se angajează să ofere un mediu de lucru sigur pentru toți angajații săi și pentru societate. Sănătatea și siguranța angajaților noștri este o parte importantă a culturii noastre corporative.

La STAMH, suntem dedicati pentru:

Evaluarea în mod constant a riscurilor pentru sănătate și siguranță. Scopul nostru principal este să menținem siguranța, sănătatea și bunăstarea angajaților și partenerilor noștri.

Crearea condițiilor de muncă sănătoase și sigure, respectând cerințele stabilite de legislația aplicabilă și depășirea acestora atunci când este posibil.

Intolerarea oricăror încălcări a regulilor de sănătate și siguranță stabilite, fie de către colegii noștri, fie de către partenerii și furnizorii noștri.

Aplicarea unei abordări preventive de sănătate și securitate, atât în procesul decizional cât și în implementarea tuturor activităților care presupun un risc pentru sănătate și securitate.

A preveni rănirea și îmbolnăvirea tuturor angajaților și persoanelor care lucrează pentru companie, îmbunătățirea constantă a sistemul de management al sănătății și securității, definirea, monitorizarea și revizuirea obiectivelor noastre de prevenire a sănătății și siguranței.

Consultării angajaților și încurajării participării acestora la gestionarea problemelor legate de sănătatea și securitatea în muncă.

Atragerii atenției furnizorilor, partenerilor și subcontractanților noștri asupra problemelor de sănătate și siguranță în muncă și solicitării acestora de a demonstra grija pentru și punerea în aplicare a măsurilor de sănătate și siguranță.

 ETICA AFACERILOR ȘI POLITICA ANTI-CORUȚIE

STAMH se așteaptă ca angajații și furnizorii săi să adere la cele mai înalte standarde de conduită etică în fiecare aspect al afacerii lor, inclusiv relații, practici de afaceri, aprovizionare și activități de aprovizionare. Se așteaptă ca aceștia să prevină orice formă de practici de corupție, inclusiv extorcarea, frauda, mita sau spălarea banilor. În cazul oricărei suspiciuni, angajații, furnizorii și partenerii sunt așteptați să raporteze imediat conducerii.

STAMH semnează un Acord de nedivulgare cu clienții și furnizorii săi. Scopul este păstrarea oricăror informații personale și sensibile de afaceri, referitoare la STAMH și partenerii noștri, precum și orice informație comercială și financiară într-o manieră fiabilă și sigură.

STAMH solicită angajaților și furnizorilor săi să își desfășoare activitatea în conformitate cu practicile și legile aplicabile în materie de antitrust, competitivitate și echitabil de piață. Aceste legi interzic, printre altele, stabilirea de prețuri ilegale, distribuirea clienților și a piețelor, boicoturile de grup sau refuzul comerțului, legarea ilegală de afaceri, acordurile ilegale de drepturi exclusive, monopolizarea, rezilierea ilegală a contractelor și orice încercare de a participa la acest tip de activitate.

STAMH se așteaptă ca angajații și furnizorii săi să evite comportamentele sau acțiunile care pot afecta sau influența deciziile companiei legate de aprovizionare și vânzări. Astfel de comportamente sau acțiuni includ cadouri sau divertisment de valoare excesivă, fără scop comercial, oferirea de numerar sau echivalente de numerar, oferirea de împrumuturi sau oferte speciale angajaților sau rudelor acestora.

Angajații noștri sunt obligați să păstreze și să furnizeze informații cu acuratețe cu privire la activitățile noastre de afaceri, structura, condițiile financiare și performanța companiei, în conformitate cu legile și reglementările aplicabile, precum și cu practicile comerciale consacrate din industrie.