Γενικοί Όροι

Επικοινωνήστε μαζί μας και μαζί θα βρούμε τη λύση στο πρόβλημα σας. Ζητήστε προσφορά

1. Πληροφορίες δικτυακού τόπου: https://stamh.com/

1.1. Ο ιστότοπος https://stamh.com/ περιέχει γενικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένου οπτικού και ηχητικού περιεχομένου) σχετικά με τις διεθνείς δραστηριότητες του εταιρικού ομίλου STAMH, προσφέροντας έναν εκτενή κατάλογο αυτοματοποιημένων και μηχανοποιημένων λύσεων που έχουν αναπτυχθεί για τις επιχειρήσεις.

1.2. Δεδομένου του διεθνούς χαρακτήρα του ομίλου STAMH, ο οποίος αποτελείται από 12 εταιρείες σε διάφορες χώρες, ο ιστότοπος δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις παγκόσμιες επιχειρηματικές δραστηριότητες του ομίλου, καθώς και για έργα που υλοποιούνται σε μεμονωμένες χώρες. Ωστόσο, ο δικτυακός τόπος https://stamh.com/ ανήκει και λειτουργεί από τη μητρική βουλγαρική εταιρεία του οικονομικού ομίλου, την STAMH LTD OOD, που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, με έδρα τη Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Σόφια.

1.3. Ο ιστότοπος περιέχει, σε ορισμένα σημεία, συνδέσμους και στοιχεία επικοινωνίας για τις επιμέρους εταιρείες του ομίλου STAMH. Η εκάστοτε εταιρεία του ομίλου STAMH στην οποία έχουν παρασχεθεί τα προσωπικά δεδομένα θα είναι υπεύθυνη οντότητα για τις επικοινωνίες και την ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων. Κατά την επικοινωνία με μεμονωμένες εταιρείες του ομίλου STAMH και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η εκάστοτε εταιρεία που λαμβάνει τα δεδομένα θα χρησιμοποιεί μια νομικά συμβατή μέθοδο για να ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και για τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο αυτό.


2. Ορισμοί 

Οι κάτωθι όροι έχουν την εξής ερμηνεία: 

"Εταιρεία" και/ή "STAMH":  νοείται η εταιρία STAMH LTD OOD, εταιρεία η οποία συστάθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο και στο μητρώο μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων στον Οργανισμό Μητρώου με UIC 130322346, με έδρα και καταχωρισμένη διεύθυνση στη Σόφια, 1404, Triaditsa District, 19 Dimitar Sagaev Str., τηλέφωνο: +359 700 42 111, email: office@stamh.com.

Ως "χρήστης" νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται ή χρησιμοποιεί το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου για σκοπούς χρήστη.

"Ιστοσελίδα" σημαίνει https://stamh.com/, που αποτελεί ιδιοκτησία της STAMH.

"Πολιτικές Απορρήτου" σημαίνει την αναρτημένη Δήλωση Απορρήτου για ιδιώτες - πελάτες, εργολάβους και προμηθευτές, και την Πολιτική των Cookie στον Ιστότοπο.


3. Αντικείμενο των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων

3.1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τη σχέση μεταξύ της Εταιρείας και των Χρηστών αναφορικά με τη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

3.2. Κάθε χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί να αποδεχθεί τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ή δεν έχει ενημερωθεί σχετικά, θα πρέπει να σταματήσει αμέσως να επισκέπτεται τον Ιστότοπο και να χρησιμοποιεί το περιεχόμενό του.

3.3. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η χρήση της Ιστοσελίδας από τους Χρήστες και οι συνέπειές της, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών (άμεσων ή έμμεσων), πληρωμών, ποινών ή διαφυγόντων κερδών, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη. Το ίδιο ισχύει και για τις συνέπειες που σχετίζονται με την αδυναμία πρόσβασης στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

3.4. Σε περίπτωση που ο Χρήστης παραβιάζει τα δικαιώματα της Εταιρείας κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, η πρόσβαση του Χρήστη στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μπορεί να απαγορευτεί ή να περιοριστεί χωρίς προειδοποίηση.

3.5. Ο Ιστότοπος μπορεί να προβάλλεται ελεύθερα από τους Χρήστες χωρίς την ανάγκη υποχρεωτικής εγγραφής. Η χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της είναι δωρεάν.


4. Ενημέρωση 

4.1. Ο Ιστότοπος παρέχει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τη δυνατότητα στους Χρήστες να ενημερώνονται μέσω των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων για τον τρόπο χρήσης του Ιστότοπου. Μέσω μιας ευδιάκριτης ειδοποίησης με υπερσυνδέσμους/ παραπομπές στους σχετικούς Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, οι Χρήστες μπορούν να κατανοήσουν περαιτέρω τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μέσω του παρόντος Ιστότοπου και τα μέτρα που έχει λάβει η STAMH για την προστασία της ιδιωτικής τους ζωής.

4.2. Ο Χρήστης υποχρεούται να διαβάσει τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και τις Πολιτικές Απορρήτου της Ιστοσελίδας.

 

II. Δικαιώματα και υποχρεώσεις
 

2.1 Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου παρέχεται για χρήση μόνο για σκοπούς που επιτρέπονται από το νόμο και αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας ή/και τρίτων μερών με τα οποία έχουν συναφθεί πρόσθετες συμφωνίες ή έχει ζητηθεί άδεια για την επεξεργασία του υλικού τους.

2.2 Η Εταιρεία οφείλει να επιδεικνύει την δέουσα επιμέλεια και να δημοσιεύει μόνο ενημερωμένες και ακριβείς πληροφορίες. Παρ' όλα αυτά, η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την άμεση επικαιροποίηση των πληροφοριών στον Ιστότοπο και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο σφαλμάτων, καθυστερήσεων, παραλείψεων, αδράνειας ή απώλειας δεδομένων που οφείλονται σε τεχνικούς ή ανθρώπινους παράγοντες και, ως εκ τούτου, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη από αυτή την άποψη.

2.3 Η STAMH διατηρεί το δικαίωμα να διορθώνει τυχόν λάθη, παραλείψεις ή ανακρίβειες αναφορικά με τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στον Ιστότοπο, εφόσον διαπιστωθούν, και να προβαίνει σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο περιεχόμενο και την εμφάνιση (σχεδιασμό) του Ιστότοπου εν γένει, όποτε το κρίνει απαραίτητο.

2.4 Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο ισχύουν μόνο τη στιγμή που παρέχονται.

2.5. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν, αντιγραφούν, τροποποιηθούν ή παρασχεθούν πληροφορίες ή τμήματα αυτού του δικτυακού τόπου, του κώδικα προγραμματισμού, του σχεδιασμού και της λειτουργικότητάς του σε τρίτους/συστήματα χωρίς τη ρητή γραπτή έγκριση των ιδιοκτητών του περιεχομένου/του δικτυακού τόπου. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι τα θεσμοθετημένα πλαίσια για προσωπική χρήση ή προκειμένου να ενημερωθούν τρίτοι για το περιεχόμενο που παρέχεται από τον Ιστότοπο, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών του περιεχομένου.

2.6. Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην χρησιμοποιεί τις φόρμες επικοινωνίας ή ανατροφοδότησης και άλλες λειτουργίες του Ιστότοπου για να παραβιάσει τη λειτουργικότητα, την ακεραιότητα, το περιεχόμενο και/ή τον σκοπό του και να μην χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο για τη συλλογή πληροφοριών ή την αποστολή ψευδών μηνυμάτων εκ μέρους της Εταιρείας-ιδιοκτήτη αυτού του Ιστότοπου ή προς τους Χρήστες του Ιστότοπου.

2.7. Οι χρήστες οφείλουν να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους σχετικά με την πρόσβαση και τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

2.8. Η Εταιρεία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες του ιστότοπου σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και την ισχύουσα νομοθεσία.

2.9. Σε περίπτωση διαφωνιών και αμφισβητήσεων, ο χρήστης μπορεί να απευθυνθεί στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή να υποβάλει καταγγελία στον δικτυακό τόπο ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών: https://ec.europa.eu/.

III. Σύνδεσμοι, διαφημίσεις και περιεχόμενο τρίτων

 

3.1 Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει υπερσυνδέσμους/παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες, γραφικές εικόνες που παρέχονται από διαφημιστές και πελάτες, και ενσωματωμένες σε άρθρα/βίντεο περιεχομένου/εικόνες που παρέχονται από τρίτους/άλλες ιστοσελίδες. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε σχέση με αυτές τις ιστοσελίδες, τα βίντεο και τις εικόνες που παρέχονται από τρίτους.

3.2 Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου παρέχεται αποκλειστικά προς όφελος του χρήστη και πρέπει να διευκολύνει τη χρήση του δικτυακού τόπου χωρίς να παραβιάζει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε περιεχόμενο και/ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού στον παρόντα Ιστότοπο το οποίο, ως αποτέλεσμα τεχνολογικού σφάλματος ή αλλαγής από τρίτο μέρος, δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και της ισχύουσας νομοθεσίας και το οποίο δεν έχουμε διορθώσει/απομακρύνει, μπορείτε να μας ειδοποιήσετε, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις μεθόδους επικοινωνίας μαζί μας που προβλέπονται παραπάνω.

3.3 Σύνδεσμοι από τρίτους και ιστοσελίδες προς τον Ιστότοπο επιτρέπονται στις περιπτώσεις που δεν θίγονται η φήμη και τα συμφέροντα της Εταιρείας. Εάν επιθυμείτε να διαφημιστείτε ή να προσθέσετε έναν σύνδεσμο από τη σελίδα/το φυλλάδιό σας ή άλλον πόρο σε αυτόν τον Ιστότοπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 

IV. Προσωπικά δεδομένα
 

4.1. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο χρήστης κατά τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου χρησιμοποιούνται για την απάντηση στα ερωτήματα που υποβάλλει ο χρήστης, για τη βελτίωση του δικτυακού τόπου, για την επικοινωνία με τους χρήστες, για σκοπούς μάρκετινγκ και στατιστικούς σκοπούς, για την αποδοχή αιτημάτων και την αποστολή υπηρεσιών προς τους Χρήστες κ.λπ.

4.2 Αυτός ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies, συμπεριλαμβανομένων τρίτων, τα οποία επιτρέπουν την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών κατά τη χρήση του Ιστότοπου. Αυτή η παρακολούθηση βασίζεται σε ένα εγκατεστημένο cookies στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη, δημιουργώντας για τον τελευταίο ένα μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο. Τα cookies για την παρακολούθηση, την ανάλυση και το μάρκετινγκ αυτού του Ιστότοπου είναι προαιρετικά και πρέπει να γίνονται ρητά αποδεκτά, αντίστοιχα μπορούν να απορριφθούν επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση στο cookie banner, στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή κατά την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο.

4.3. Κατά την αποστολή μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας/ζήτησης σε αυτόν τον Ιστότοπο, ο χρήστης γνωρίζει ότι η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων είναι απαραίτητη για το υλικό ανατροφοδότησης-πληροφόρησης (feedback) του. Το υλικό ανατροφοδότησης-πληροφόρησης (feedback) δεν έχει ακριβείς προθεσμίες εκτέλεσης, καθώς εξαρτάται από το αντικείμενο του αιτήματος/αίτησης και άλλους παράγοντες, όπως για παράδειγμα ο χρόνος υποβολής, αλλά εκτός από ιδιωτικές περιπτώσεις ή λόγω τεχνικής αδυναμίας, ο χρήστης θα λάβει υλικό ανατροφοδότησης-πληροφόρησης (feedback) το συντομότερο δυνατό. Καμία απάντηση δεν θα παρέχεται εάν το περιεχόμενο του αιτήματος είναι κακόβουλο, χυδαίο ή έχει άλλο ακατάλληλο περιεχόμενο.

V. Τελικές ρήτρες

5.1. Άλλες συμφωνίες μεταξύ της Εταιρείας και των Χρηστών σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας υπερισχύουν σε περίπτωση σύγκρουσης με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

 

5.2. Ορισμένα τμήματα του Ιστότοπου ενδέχεται να έχουν πρόσθετους όρους χρήσης ή περιορισμένη πρόσβαση.

5.3. Για όλα τα θέματα που δεν ρυθμίζονται με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ισχύει η ισχύουσα βουλγαρική νομοθεσία.


VI. Αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις, επικοινωνία μαζί μας

6.1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και τις σχετικές Πολιτικές Απορρήτου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τροποποιημένοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις και οι Πολιτικές Απορρήτου θα αναρτώνται στους σχετικούς συνδέσμους πρόσβασης που είναι διαθέσιμοι στον παρόντα Ιστότοπο. Οι τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο και οι Χρήστες τις αποδέχονται όταν συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο. 

6.2. Εάν πιστεύετε ότι έχουν παραβιαστεί οι όροι και οι προϋποθέσεις του ιστότοπου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις μεθόδους επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.