ΕΚΕ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Όλες οι δραστηριότητες μας διεξάγονται με απόλυτο σεβασμό στα ουσιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Τηρούμε υψηλά πρότυπα εργασίας, δείχνουμε σεβασμό στο περιβάλλον και είμαστε υπέρμαχοι των πρωτοβουλιών κατά της διαφθοράς.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η STAMH διαχειρίζεται τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες βάσει των αρχών του Κώδικα Δεοντολογίας της εταιρείας με την απόλυτη τήρηση των κανόνων της Επιχειρηματικής Δεοντολογίας/Ηθικής και την Πολιτική Βιωσιμότητας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας καθώς και η Επιχειρηματική Ηθική της εταιρείας μας διέπεται από θεμελιώδεις αρχές, κανόνες και βασικές αξίες – που είναι και η ουσιαστική και βασική δομή όλων των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

Ο Κώδικάς Δεοντολογίας μας έχει συσταθεί βάσει όλων των διεθνών προτύπων και πρωτοβουλιών, των διεθνών εργασιακών προτύπων ISO9001και των Ten Pronciples of the UN Global Compact καθώς επίσης και των συστάσεων του OECD – guidelines for Multinational Enterprises.

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 • Σεβασμός, υποστήριξη και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

 • Εγγύηση μη συμμετοχής και εμπλοκής σε ενέργειες και πράξεις παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 • Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και αναγνώριση του δικαιώματος  συλλογικών διαπραγματεύσεων.

 • Εξάλειψη όλων των μορφών καταναγκαστικής εργασίας.

 • Αποτελεσματική εξάλειξη της παιδικής εργασίας.

 • Εξάλειψη των εργασιακών και επαγγελματικών διακρίσεων

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 • Στήριξη λήψης πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος.

 • Ενδοεταιρική εφαρμογή προτύπων και διαδικασιών που ενισχύουν την φιλική προς το περιβάλλον συμπεριφορά.

 • Ενθάρρυνση της ανάπτυξης και εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας

 

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

 • Ενθάρρυνση και υποστήριξη λήψης πρωτοβουλιών κατά της διαφθοράς και προστασία της Πολιτικής Διαφάνεια.

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η STAMH είναι μια πολυεθνική εταιρεία με γραφεία σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και στη Ρωσία. Σεβόμαστε και προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συμπεριφερόμαστε σε όλους τους υπαλλήλους, συνεργάτες και προμηθευτές με σεβασμό και αξιοπρέπεια.

Ο πολυεθνικός μας όμιλος παρέχει ίσες ευκαιρίες και μεταχείριση. Η αντιμετώπιση και η μεταχείριση τόσο στους συναδέλφους όσο στους υποψήφιους συναδέλφους, στους υφιστάμενους, συνεργάτες και προμηθευτές μας είναι ίση χωρίς καμία απολύτως προκατάληψη για τη φυλή, το χρώμα , τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, την σωματική ικανότητα, την κατάσταση της υγείας, τις πολιτικές πεποιηθήσεις, την εθνικότητα, την κοινωνική ή την εθνική καταγωγή, τη συνδικαλιστική τους συμμετοχή ή την οικογενειακή τους κατάσταση. Την ίδια συμπεριφορά αναμένουμε και απαιτούμε από τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας.

Η διοίκηση της εταιρείας επιδιώκει και απαιτεί την πρόσληψη νέων υπαλλήλων βάσει της ικανότητάς τους να διεκπεραιώσουν μια δουλειά, ανεξάρτητα από τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά ή τις πεποιθήσεις τους. Η STAMH απορρίπτει κάθε μορφή καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας. Αυτό περιλαμβάνει οπιεσδήποτε υπηρεσίες ή εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί υπό την απειλή τιμωρίας. Καταδικάζουμε κάθε είδους εργασία, για την οποία οι υπάλληλοι δεν έχουν δώσει την ρητή συγκατάθεσή τους.

Η διοίκηση της STAMH απαιτεί όλοι να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό. Δεν δέχεται να γίνει κομμάτι ή να επιτρέψει οποιαδήποτε μορφή εταιρικής τιμωρίας, βίαιης μεταχείρισης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής παρενόχλησης, ιδίως αν αυτή η συμπεριφορά βασίζεται σε φύλο, φυλή, χρώμα, θρησκεία, εθνικότητα, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, καταγωγή, αναπηρία ή οποιοδήποτε άλλο νομικά προστατευμένο χαρακτηριστικό.  

Η STAMH αντιτίθεται σθεναρά στην χρήση και εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας και απαιτεί το ίδιο από τους συνεργάτες και προμηθευτές της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η εταιρεία μας σέβεται και τιμά το δικαίωμα των υπαλλήλων της να είναι μέρος συνδικαλιστικών οργανώσεων ή άλλων ειδών νομικών οργανώσεων, εφόσον τηρούν τους ισχύοντες τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους αναφορικά με το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Τηρούμε όλους τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις σχετικά με τις αποδοχές και τις ώρες εργασίας. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οι αποδοχές και οι κοινωνικές παροχές  υπερβαίνουν τον βιομηχανικό κλάδο και τα κρατικά νομικά πρότυπα. Οι αμοιβές πρέπει κατ’ελάχιστο να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Η STAMH συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανόνες σχετικά με τις ώρες εργασίας, σαββατοκύριακα, αργίες και διακοπές. Η υπερεργασία είναι εθελοντική και πληρώνεται επιπρόσθετα.

Όλοι οι προμηθευτές μας πρέπει να λάβουν μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι κανένα υλικό που παράγεται ή παρέχεται στην STAMH, δεν προέρχεται από conflict zone ή δεν συμβάλει σε ένοπλες συγκρούσεις ή καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατόπιν αιτήματος, οι προμηθευτές πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την χώρα και την ακριβή τοποθεσία προέλευσης όλων των προϊόντων και των υπηρεσιών που ζητούνται από τη STAMH.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ως ηγέτης στις τεχνολογίες αποθήκης, πάντα πασχίζουμε να αναπτύξουμε και να ακολουθήσουμε τις τελευταίες καινοτομίες του τομέα μας, τηρώντας αυστηρά τις απαιτήσεις για την βιώσιμη ανάπτυξη.

Πιστεύουμε ότι η διαχείριση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον είναι υψίστης σημασίας. Χρησιμοποιούμε τις καλύτερες τεχνικές και πρακτικές ώστε να εντάξουμε φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές ως μέρος της εταιρικής μας ανάπτυξης.

Οι στόχοι που θέτουμε είναι η διατήρηση των φυσικών πόρων, η μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας, η ανακύκλωση και η πρόληψη της ρύπανσης.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία έχει αναπτυχθεί, εφαρμοστεί και πιστοποιηθεί ως κομμάτι ενός ενίαιου συστήματος διαχείρισης ποιότητας, περιβαντολογικής και επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO9001 και ISO14001.

Η STAMH εφαρμόζει τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO14001, 2015 σχετικά με τον καθορισμό ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλες μας τις δραστηριότητες και υπηρεσίες.

Η STAMH επιδιώκει να αντιληφθεί τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν με θετικό τρόπο την περιβαλλοντική απόδοση, βελτιώνοντας την εταιρική κουλτούρα και δομή μας.

 • Στην STAMH προσπαθούμε συνεχώς να μειώνουμε τα απόβλητα που προκύπτουν από την λειτουργική μας δραστηριότητα.
 • Η εταιρεία μας ενθαρρύνει την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων.
 • Χρησιμοποιούμε drinking water purificators, έτσι αποκλείουμε την χρήση πλαστικών μπουκαλιών και ποτηριών.
 • Ενημερώνουμε και ενθαρρύνουμε τους συναδέλφους μας να ηγούνται και να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες φιλικές προς το περιβάλλον.
 • Η STAMH ενθαρρύνει και ενημερώνει τις φιλικές προς το περιβάλλον συμπεριφορές, όχι μόνο τους υπαλλήλους και τους συναδέλφους, αλλά και τους συνεργάτες, προμηθευτές και τους πελάτες
 • Συνεχώς βελτιώνουμε τις περιβαλλοντικές μας αποδόσεις θέτοντας, επιβλέποντας και αναθεωρώντας τους περιβαλλοντικούς μας στόχους.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Η διοίκηση της  STAMH δεσμεύεται να παρέχει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλους τους εργαζομένους της, και την κοινωνία. Η υγεία και η ασφάλεια όλων των εργαζομένων μας είναι ένα σημαντικό κομμάτι της εταιρικής μας κουλτούρας.

Στη STAMH δεσμευόμαστε να:

Αξιολογούμε συνεχώς τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια. Ο κύριος στόχος μας είναι να διατηρούμε την ασφάλεια, υγεία και ευημερία των εργαζομένων μας και των συνεργατών μας.

Δημιουργούμε ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας, τηρώντας τις απαιτήσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, και τις υπερβαίνουμε όποτε είναι δυνατόν.

Μην ανεχόμαστε καμία παραβίαση των ισχυόντων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, ούτε από τους συναδέλφους μας, ούτε από συνεργάτες και προμηθευτές μας.

Εφαρμόζουμε μια προληπτική προσέγγιση για την υγεία και την ασφάλεια, τόσο στη λήψη αποφάσεων όσο και στην υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων που ενέχουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια.

Προκειμένου να αποτρέψουμε τραυματισμούς και ασθένειες σε όλους τους εργαζόμενους και τους ανθρώπους που εργάζονται για την εταιρεία, βελτιώνουμε συνεχώς το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας, καθορίζοντας, παρακολουθώντας και αναθεωρώντας τους στόχους πρόληψης υγείας και ασφάλειας.

Συμβουλεύουμε και ενθαρρύνουμε τους υπαλλήλους μας να συμμετέχουν στη διαχείριση θεμάτων, που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Εφιστούμε την προσοχή των προμηθευτών, των συνεργατών και των υπεργολάβων μας σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, και απαιτούμε από αυτούς να επιδείξουν ευθύνη και να εφαρμόσουν τα μέτρα υγείας και ασφάλειας.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΙΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Η STAMH αναμένει από τους υπαλλήλους και τους προμηθευτές της να τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής συμπεριφοράς σε κάθε πτυχή της εργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων, των επιχειρηματικών πρακτικών και των δραστηριοτήτων προμήθειας. Αναμένεται να αποτρέψουν κάθε μορφή διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένου του εκβιασμού, απάτης, δωροδοκίας ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σε περίπτωση υποψίας, οι εργαζόμενοι, οι προμηθευτές και οι συνεργάτες αναμένεται να κάνουν άμεσα αναφορά στη διοίκηση.

Η STAMH υπογράφει Non-Disclosure Agreement με τους πελάτες και τους προμηθευτές της. Σκοπός είναι η διατήρηση προσωπικών και ευαίσθητων επιχειρηματικών πληροφοριών, που αφορούν τη STAMH και τους συνεργάτες μας, καθώς και κάθε εμπορική και οικονομική πληροφορία με αξιόπιστο και ασφαλή τρόπο.

Η STAMH απαιτεί από τους υπαλλήλους και τους προμηθευτές της να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τις ισχύουσες αντιμονοπωλιακές, ανταγωνιστικές και δίκαιες πρακτικές και νόμους της αγοράς. Αυτοί οι νόμοι απαγορεύουν, μεταξύ άλλων, την παράνομη τιμολόγηση, διανομή πελατών και αγορών, ομαδικά μποϊκοτάζ ή άρνηση εμπορίου, παράνομη επιχειρηματική δέσμευση, παράνομες συμφωνίες αποκλειστικών δικαιωμάτων, μονοπώληση, παράνομη καταγγελία συμβάσεων και κάθε προσπάθεια συμμετοχής σε τέτοιου είδους δραστηριότητα.

Η STAMH αναμένει από τους υπαλλήλους και τους προμηθευτές της να αποφεύγουν συμπεριφορές ή ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν τις αποφάσεις της εταιρείας σχετικά με τις προμήθειες και τις πωλήσεις. Τέτοιες συμπεριφορές ή ενέργειες περιλαμβάνουν δώρα ή ψυχαγωγία υπερβολικής αξίας χωρίς επιχειρηματικό σκοπό, προσφορά μετρητών ή ισοδύναμων μετρητών, προσφορά δανείων, ειδικές προσφορές σε εργαζόμενους ή συγγενείς τους.

Οι υπάλληλοί μας υποχρεούνται να τηρούν και να παρέχουν με ακρίβεια πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, τη δομή, τις οικονομικές συνθήκες και την απόδοση της εταιρείας μας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και τις καθιερωμένες επιχειρηματικές πρακτικές του κλάδου.