Проекти
Проекти
Медия център
"Стам ЛТД" ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана
13.07.2017
"Стам ЛТД" ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана

  "Стам ЛТД" ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет: Доставка и внедряване на софтуер за управление на работата с клиенти (CRM система) и на система за управление на бази данни за съхранение и извличане на данни за CRM системата в "Стам ЛТД" ООД. Изборът на изпълнител ще бъде проведен при спазване на условията и реда за определяне на изпълнители от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ, посочени в ЗУСЕСИФ и Постановление нa МС № 160 от 01.07.2016...

„СТАМ ЛТД” набира безработни лица за позиция Инженер - 23.05.2017
23.05.2017
„СТАМ ЛТД” набира безработни лица за позиция Инженер - 23.05.2017

„СТАМ ЛТД” набира безработни лица за позиция Инженер, оценяване и остойностяване на обекти в рамките на проект BG05M9OP001-1.003-0574 "Нови работни места в "Стам ЛТД" ООД", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основни отговорности: Участва в оразмеряване на обекти Оценява различни варианти на проектни решения Изготвя количествено-стойностни сметки в съответствие със...

Проект BG16RFOP002-2.002-0350 "Подобряване на бизнес процесите в "Стам ЛТД" ООД".
08.03.2017
Проект BG16RFOP002-2.002-0350 "Подобряване на бизнес процесите в "Стам ЛТД" ООД".

  На 06.03.2017 г. "Стам ЛТД” ООД подписа с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.002-0350 "Подобряване на бизнес процесите в "Стам ЛТД" ООД". Средставата за изпълнението на проекта се предоставят от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като общата му стойност е 170 300.00 лева, от които 119 210.00 лева безвъзмездно...

Още категории

1800

and more
projects

18

years experience
in racking systems

18

countries & more
with our systems